Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan ACSLaarman opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
2. ACSLaarman: de vennootschap onder firma, gevestigd te Dalfsen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05027253 die de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met ACSLaarman en worden uitsluitend door ACSLaarman uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door ACSLaarman uit anderen hoofde worden verricht. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de reparatie/installatie van allerhande satellietsystemen en caisystemen, de verkoop en onderhoud van diversen onder de noemer campertechniek waaronder valt: zoals gas, water en elektra, accessoires, onderhoud en gaskeuringen. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan ACSLaarman ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door ACSLaarman vervaardigde goederen.
5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en ACSLaarman tot het verrichten van Werkzaamheden door ACSLaarman ten behoeve van Opdrachtgever.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij ACSLaarman zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor ACSLaarman voortvloeiende Werkzaamheden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ACSLaarman, voor de uitvoering waarvan door ACSLaarman derden dienen te worden betrokken.
3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door ACSLaarman uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. De onderliggende opdracht/Overeenkomst -tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en ACSLaarman weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Indien ACSLaarman niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat ACSLaarman in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
8. Wanneer afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen hun werking zouden verliezen, heeft dit geen consequenties voor de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. De betreffende bepaling zal komen te vervallen en worden vervangen door een door ACSLaarman vast te stellen nieuwe wettelijk toelaatbare bepaling.
9. ACSLaarman verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op haar algemene voorwaarden.
Artikel 3. Rechts- en forumkeuze
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en ACSLaarman waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien sprake is van een Overeenkomst met een Opdrachtgever die is gevestigd in het buitenland.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en ACSLaarman waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ACSLaarman zijn woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en ACSLaarman kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 4. Aanvang en duur
1. Elke Overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door ACSLaarman retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan ACSLaarman verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet met een opdrachtbevestiging is gewerkt, komt een Overeenkomst tot stand en vangt het aan op het moment van schriftelijke overeenstemming tussen de partijen.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
Artikel 5. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van ACSLaarman zijn in beginsel 2 maanden geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. ACSLaarman kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is ACSLaarman daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ACSLaarman anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ACSLaarman niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 6. Gegevens Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke ACSLaarman overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van ACSLaarman te stellen.
2. ACSLaarman heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Opdrachtgever is gehouden ACSLaarman onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan ACSLaarman ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn en is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 17, aan deze geretourneerd.
Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst
1. ACSLaarman bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd. ACSLaarman zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.
2. ACSLaarman zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. ACSLaarman kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Tevens draagt ACSLaarman de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de website. Eventuele fouten of onvolledigheden leiden echter niet tot aansprakelijkheid van ACSLaarman.
3. ACSLaarman heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door ACSLaarman aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van ACSLaarman wenselijk is.
4. Indien door ACSLaarman of door ACSLaarman ingeschakelde derden in het kader van de opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. ACSLaarman is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren, af te handelen in deelleveringen en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ACSLaarman de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
8. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van ACSLaarman en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en ACSLaarman overeengekomen is.
9. Indien Opdrachtgever in gebreke komt in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ACSLaarman is gehouden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ACSLaarman daardoor direct of indirect ontstaan.
10. Na afloop van de Werkzaamheden zal er door ACSLaarman een instructie worden gegeven aan Opdrachtgever, tenzij deze aangeeft hier geen prijs op te stellen. Indien noodzakelijk zal er een in bedrijfsstelling plaatsvinden. Van deze instructie wordt een verslag van oplevering opgesteld. Indien er van de zijde van Opdrachtgever geen opmerkingen zijn ten aanzien van de uitgevoerde Werkzaamheden, mag ACSLaarman aannemen dat alle Werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd en Opdrachtgever geen gebruik zal maken van zijn recht van reclame.
Artikel 8. Levering
1. De levering van zaken/producten geschiedt bij het bedrijf van ACSLaarman. Opdrachtgever is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ACSLaarman gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop producten aan Opdrachtgever ter beschikking staan. Na acceptatie van de producten tekent Opdrachtgever voor goede ontvangst, waarna het claimen van een schadevergoeding vanwege de levering wordt uitgesloten.
2. Levering door ACSLaarman vindt plaats met bekwame spoed en in beginsel binnen 10 werkdagen na de bestelling, doch ten minste binnen 20 werkdagen, tenzij door ACSLaarman anders is aangegeven. Wanneer er vertraging in de levering optreedt, zal ACSLaarman de Opdrachtgever hierover schriftelijk (e-mail), danwel telefonisch, informeren binnen 5 werkdagen na de besteldatum. Opdrachtgever mag de Overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden indien niet geleverd wordt binnen 60 dagen. Bij het overschrijden van de leveringstermijn heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
3. Wanneer de ontvangen producten niet overeenstemmen met de bestelde producten is Opdrachtgever verplicht dit na ontvangst van de producten schriftelijk (e-mail) te melden bij ACSLaarman. Opdrachtgever neemt de producten niet in gebruik zonder goedkeuren van ACSLaarman.
4. Wanneer het geleverde product gebreken vertoont, dient Opdrachtgever dit binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek, schriftelijk (e-mail) aan ACSLaarman te melden.
Artikel 9. Geheimhouding
1. ACSLaarman en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die partijen aan elkaar ter beschikking stellen en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2. De ter beschikking gestelde informatie wordt niet aangewend voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven.
Artikel 10. Betaling
1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Euro, ten kantore van ACSLaarman of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. ACSLaarman is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever een particulier is, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, en het Werkzaamheden betreft onder de noemer ACSLaarman Campertechniek, zal de betaling terstond bij de (af)levering/uitvoering van de Werkzaamheden plaatsvinden.
3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 of lid 2 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft ACSLaarman, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van ACSLaarman.
4. ACSLaarman heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ACSLaarman kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ACSLaarman kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ACSLaarman verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voorzover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
Indien de Opdrachtgever niet een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.
Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke kosten hierbij bepaald op:
– 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500 van de vordering;
– 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500 van de vordering;
– 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000 van de
vordering;
– 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom,
met een maximum van € 6.775 en met een minimum van € 40. Ingeval de buitengerechtelijke incasso door een gemachtigde casu quo raadsman/raadsvrouw geschiedt, worden deze bedragen vermeerderd met de door ACSLaarman aan zijn gemachtigde casu quo raadsman/raadsvrouw over de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigde omzetbelasting.
7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van ACSLaarman daartoe aanleiding geeft, is ACSLaarman gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door ACSLaarman te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is ACSLaarman gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan ACSLaarman uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Het in het kader van de Overeenkomst door ACSLaarman geleverde blijft eigendom van ACSLaarman totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met ACSLaarman gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door ACSLaarman geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ACSLaarman veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om ACSLaarman daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ACSLaarman ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is ACSLaarman gerechtigd tot deze penningen. Voorzover als nodig is, verbindt de Opdrachtgever zich er jegens ACSLaarman bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval ACSLaarman zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ACSLaarman en door ACSLaarman aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ACSLaarman zich bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 12. Garantie en onderzoek
1. De door ACSLaarman te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. ACSLaarman kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren Werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende de periode dat de fabrieksgarantie van toepassing is. Op installatiewerkzaamheden geldt een garantieperiode van 1 jaar. Het voorgaande geldt, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien er een beroep wordt gedaan op de garantievoorwaarden is ACSLaarman gerechtigd wel reis- en verblijfkosten in rekening te brengen.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ACSLaarman, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe, indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar ACSLaarman geen invloed op kan uitoefenen.
4. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan ACSLaarman te worden gemeld. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 5 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan ACSLaarman te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ACSLaarman in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient ACSLaarman in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Artikel 13. Reclame
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 5 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 5 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ACSLaarman te worden kenbaar gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover ACSLaarman te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft ACSLaarman de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
4. In geval van een onterecht uitgebrachte reclame komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder tevens begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van ACSLaarman, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.
Artikel 14. Overmacht
1. ACSLaarman is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, iedere tekortkoming welke niet aan ACSLaarman kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
3. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ACSLaarman in geval van overmacht recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling/Werkzaamheden op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dat ACSLaarman gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
4. Voorzover ACSLaarman ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ACSLaarman gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. ACSLaarman is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst.
2. ACSLaarman is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ACSLaarman aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ACSLaarman is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij Opdrachtgever of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.
3. ACSLaarman is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door ACSLaarman ingeschakelde hulppersonen (werknemers van ACSLaarman daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met ACSLaarman verbonden organisatie.
4. ACSLaarman is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden en/of geleverde producten tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, ACSLaarman of derden. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Opdrachtgever en ACSLaarman door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en ACSLaarman zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen. Zowel Opdrachtgever als ACSLaarman zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
5. De aansprakelijkheid van ACSLaarman is beperkt tot het bedrag van maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. De aansprakelijkheid van ACSLaarman is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van ACSLaarman voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door ACSLaarman uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van ACSLaarman beperkt tot de waarde als genoemd in het voorgaande lid.
7. ACSLaarman heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
8. Opdrachtgever vrijwaart ACSLaarman tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart ACSLaarman in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan ACSLaarman onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
9. Opdrachtgever vrijwaart ACSLaarman tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval ACSLaarman op grond van de wet gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke ACSLaarman in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen. Indien ACSLaarman uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is Opdrachtgever gehouden ACSLaarman zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is ACSLaarman, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ACSLaarman en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ACSLaarman of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 16. Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens ACSLaarman in verband met het verrichten van Werkzaamheden door ACSLaarman, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen
Artikel 17. Opschorting en ontbinding
1. ACSLaarman heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. ACSLaarman mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.
2. ACSLaarman is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst ACSLaarman ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van ACSLaarman kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
3. Voorts is ACSLaarman bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van ACSLaarman kan worden gevergd.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ACSLaarman op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ACSLaarman de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. Indien ACSLaarman tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is ACSLaarman gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ACSLaarman gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Artikel 18. Opzegging
1. Opdrachtgever en ACSLaarman kunnen de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voorzover ACSLaarman de Overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Opdrachtgever eisen.
4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ACSLaarman, zal ACSLaarman in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de Werkzaamheden voor ACSLaarman extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ACSLaarman anders aangeeft.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ACSLaarman vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ACSLaarman op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de Werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 19. Voorwaarden in verband met CamperKeurmerk
Algemeen
1. De aangesloten bedrijven zijn gespecialiseerd in de aan- en verkoop en het onderhoud van nieuwe en/of gebruikte campers, camperartikelen en aanverwanten.
2. De aangesloten bedrijven zijn uitstekend bereikbaar, zowel telefonisch als per e-mail.
3. Werken volgens de algemene voorwaarden.
4. Een nakomingsverplichting van de garantie door het bedrijf bij eventuele problemen.
Aan-, verkoop en onderhoud
5. Betreft: campers en ombouw van bussen
6. Het adviseren en ondersteunen bij de aanschaf van een camper ongeacht of deze nieuw of gebruikt is.
7. De nieuwe camper wordt geleverd onder fabrieksgarantie, hieronder vallen gebreken die gedurende de garantieperiode als gevolg van normaal gebruik ontstaan en die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren.
8. Voor de gebruikte camper kan in overleg met het bedrijf een garantieperiode worden afgesproken, buiten de eventueel nog lopende fabrieksgarantie. Buiten elke garantie vallen onder andere onderhoudsbeurten, banden, voorramen, niet tot de standaard uitrusting behorende accessoires, radio’s, camera’s e.d.
9. De garantie voor een gebruikte camper geldt alleen voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.
10. Het leveren van een complete offerte waarin de aard en omvang van de uit te voeren reparatie van camper en de kosten zijn beschreven.
11. Het eventueel ondersteunen en afwikkelen met de assuradeur van schades.
Verhuur
12. De camper zal uitgebreid verzekerd zijn met pechhulp voor onderweg.
13. Het leveren van een complete offerte waarin de aard en omvang van de verhuurder camper, de kosten per huurperiode etc. helder zijn beschreven.
14. Levert uitsluitend een camper die van goede kwaliteit is en onderhouden wordt volgens de geldende eisen.
15. De huurder en verhuurder controleren samen voor vertrek en bij terugkeer de camper op eventuele schades en/of onvolkomenheden.
16. Het verhuurbedrijf staat garant voor de borg/aanbetaling van de gehuurde camper.
17. Betaalt de borg, na controle bij terugkomst, bij geen schade e.d. binnen 15 werkdagen terug.
18. De verhuurder en huurder zoeken samen een passende oplossing bij incidenten met betrekking tot vervangend vervoer.
Artikel 20. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05027253
2. Op verzoek van Opdrachtgever wordt een schriftelijk exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden op www.acslaarman.nl te raadplegen.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met ACSLaarman.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.